پارکهای آبی و استخرهای زنجان در زنجان، ایران

۱. استخر سرپوشیده امام علی زنجان

خیابان مطهری، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. استخر کارگران زنجان

میدان ارتش، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران