هایپر مارکت های استان فارس در ایران

۱. هایپرمارکت مجتمع تجاری خلیج فارس شیراز

خیابان ۶۷، منطقه شهرک گلستان، شهر شیراز، استان فارس، ایران