مکانهای ورزشی زنجان در زنجان، ایران

۱. مجموعه ورزشی امجدیه زنجان

خیابان مولوی، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. مجموعه ورزشی انقلابی زنجان

میدان ارتش، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران