مکانهای آموزشی کرج در البرز، ایران

۱. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بلوار موذن، منطقه شهرک جهازیها، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. دانشگاه پیام نور کرج

خیابان رسالت، منطقه شهرک جهازیها، شهر کرج، استان البرز، ایران

۳. دانشگاه خوارزمی کرج

بلوار خوارزمی، منطقه حصارک، شهر کرج، استان البرز، ایران