مکانهای آموزشی زنجان در زنجان، ایران

۱. دانشگاه آزاد اسلامی (اعتمادیه) زنجان

خیابان انصاریه، منطقه شهرک انصاریه، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. دانشگاه آزاد اسلامی (سایت امام) زنجان

خیابان میثاق ۲۵، منطقه اراضی پایین کوه، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۳. دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

خیابان آزادگان، منطقه شهرک آزادگان، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۴. دانشگاه زنجان

خیابان ۳۲، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۵. دانشگاه علوم پزشکی زنجان

خیابان سیزدهم شرقی، منطقه شهرک کارمندان، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۶. موسسه آموزش عالی روزبه زنجان

خیابان saeini، منطقه گلشهر، شهر زنجان، استان زنجان، ایران