مراکز خرید کرج در البرز، ایران

۱. برج آموت کرج

خیابان قزوین، منطقه چهارصد دستگاه، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. مرکز خرید مهستان کرج

بلوار نبوت، منطقه کوی مدرس، شهر کرج، استان البرز، ایران