صنایع دستی در چی کجا

۱. خانه صنایع دستی بیرجند

خیابان ۱۵ خرداد، شهر بیرجند، استان خراسان جنوبی، ایران