شهرداری های کرج در البرز، ایران

۱. شهرداری کرج

بلوار بلال، منطقه اصفهانی ها، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. شهرداری منطقه ۶ کرج

شهر کرج، استان البرز، ایران