سرزمینهای بازی و شهر بازی های کرج در البرز، ایران

۱. شهربازی چمران کرج

بلوار شورا، منطقه مصباح، شهر کرج، استان البرز، ایران