سازمان ها و ادارات شهرکرد در چهارمحال و بختیاری، ایران

۱. اداره کل پست استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

خیابان حافظ شمالی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۲. اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

بلوار آیت الله کاشانی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۳. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرکرد

بلوار آیت الله کاشانی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۴. استانداری چهارمحال و بختیاری شهرکرد

خیابان حافظ شمالی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۵. ساختمان مرکزی پارک علمی و فناوری استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

خیابان سعدی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۶. سازمان نظام وظیفه استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

خیابان آزادی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۷. شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری شهرکرد

بلوار آیت الله کاشانی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۸. شرکت سهامی آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

خیابان هفت تیر، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۹. شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد

خیابان حافظ شمالی، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران