دیگر سازمان های کرج در البرز، ایران

۱. زندان رجایی شهر کرج

خیابان Ishteraaki boulevard، منطقه شهرک آسمان، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در کرج

بلوار دکتر بهشتی، منطقه کرج نو، شهر کرج، استان البرز، ایران

۳. سازمان ملی استاندارد ایران در کرج

خیابان خیابن شهید صدوقی، منطقه قلمستان، شهر کرج، استان البرز، ایران

۴. ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان البرز در کرج

میدان استاندارد، منطقه شهرک فهمیده، شهر کرج، استان البرز، ایران