دیگر سازمان های زنجان در زنجان، ایران

۱. دادگستری کل استان زنجان

میدان ارتش، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران