دانشگاه ها در چی کجا

۱. پردیس ۲ دانشکده‌های فنی مهندسی تهران

شهر تهران، استان تهران، ایران

۲. جامعه الزهرا قم

خیابان بیست متری امام حسین، شهر قم، استان قم، ایران

۳. حوزه علمیه (مدرسه فیضیه) قم

بلوار رودخانه، شهر قم، استان قم، ایران

۴. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

شهر تهران، استان تهران، ایران

۵. دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد

بلوار جهاد، شهر یزد، استان یزد، ایران

۶. دانشکده پزشکی اصفهان

خیابان هزار جریب، شهر اصفهان، استان اصفهان، ایران

۷. دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز

بلوار کریمخان زند، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۸. دانشکده پیراپزشکی ارومیه

شهر ارومیه، استان آذربایجان غربی، ایران

۹. دانشکده پیراپزشکی شیراز

خیابان مشکین فام، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۱۰. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران

شهر تهران، استان تهران، ایران