داروخانه های کرج در البرز، ایران

۱. داروخانه دکتر بیات کرج

بلوار شورا، منطقه مصباح، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. داروخانه دکتر عرفان کرج

خیابان قزوین، منطقه جهان شهر، شهر کرج، استان البرز، ایران

۳. داروخانه شبانه روزی چلنگر کرج

خیابان South Taaleghani، منطقه جهان شهر، شهر کرج، استان البرز، ایران