جایگاه های سوخت کرج در البرز، ایران

۱. پمپ بنزین اتوبوسرانی کرج

خیابان بهارستان، منطقه قلمستان، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. پمپ بنزین و جایگاه اختصاصی زهره کرج

جاده ماهدشت، منطقه محمد شهر، شهر کرج، استان البرز، ایران

۳. پمپ گاز اکبرآباد کرج

خیابان خیابن شهید صدوقی، منطقه قلمستان، شهر کرج، استان البرز، ایران