بیمارستان های استان البرز در ایران

۱. بیمارستان البرز کرج

بلوار پرستار، منطقه باغستان غربی، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. بیمارستان قائم کرج

خیابان بوستان سوم، منطقه چهارصد دستگاه، شهر کرج، استان البرز، ایران

۳. بیمارستان کسری کرج

خیابان کسری، منطقه جهان شهر، شهر کرج، استان البرز، ایران

۴. بیمارستان کمالی کرج

خیابان قزوین، منطقه اسلام آباد، شهر کرج، استان البرز، ایران

۵. بیمارستان هلال احمر کرج

خیابان قزوین، منطقه چهارصد دستگاه، شهر کرج، استان البرز، ایران