شهر بیرجند در خراسان جنوبی، ایران

در استان
خراسان جنوبی