بهداشت و سلامت زنجان در زنجان، ایران

۱. بیمارستان آیت الله موسوی زنجان

خیابان احمد مهدوی، منطقه شهرک کارمندان، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۲. بیمارستان امام حسین (ع) زنجان

خیابان atlasi، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۳. بیمارستان بهمن زنجان

منطقه گلشهر، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۴. بیمارستان ولیعصر زنجان

خیابان انصاریه، منطقه شهرک انصاریه، شهر زنجان، استان زنجان، ایران

۵. داروخانه شبانه روزی شهید بهشتی زنجان

جاده همایون، منطقه شهرک قدس، شهر زنجان، استان زنجان، ایران