شهر بندر عباس در هنگام (هرمزگان)، ایران

در استان
هنگام (هرمزگان)