باشگاه های ورزشی در چی کجا

۱. باشگاه ورزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

خیابان زاگرس، شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

۲. پیست اسب دوانی یزد

بزرگراه کنار گذر یــزد، شهر یزد، استان یزد، ایران