شهر ارومیه در آذربایجان غربی، ایران

در استان
آذربایجان غربی