ادارات پست کرج در البرز، ایران

۱. اداره پست مرکزی کرج

خیابان South Taaleghani، منطقه چهارصد دستگاه، شهر کرج، استان البرز، ایران

۲. دفتر پستی مهرشهر کرج

شهر کرج، استان البرز، ایران