ادارات امور برق استان فارس در ایران

۱. شرکت برق منطقه ای استان فارس شیراز

بلوار کریمخان زند، شهر شیراز، استان فارس، ایران

۲. شرکت توزیع نیروی برق شیراز

خیابان اردیبهشت، شهر شیراز، استان فارس، ایران